Welvarend Westfriesland; de visie van het bedrijfsleven op de regio.

Thursday 01 January 1970

Welvarende Regio

Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen die elke uitdaging en kans aangrijpen. Hier treft U de visie aan van het Westfriese bedrijfsleven op de regionale economie. Onze visie is ambitieus, omdat het in onze genen zit om met een positieve blik op de toekomst het beste na te streven. Wij zijn gefocust, omdat we dat doen rond drie belangrijke thema’s die volgens ons bepalend zijn voor de toekomst van de regio. Onze visie is ook concreet, omdat we de voorwaarden benoemen om deze welvaart te behouden.

Breder perspectief

Onze visie past binnen een breder perspectief van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Wij zien in de toekomst een geharmoniseerde relatie tussen deze MRA en de regio Holland boven Amsterdam, waarbinnen Westfriesland één van de motoren is. Het is belangrijk te streven naar samenhang tussen wonen, werken en bereikbaarheid. Door deze samenhang kan onze regio een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen in de regio Amsterdam.

Amsterdam te volvol

Amsterdam barst uit zijn voegen. De regio kent een enorme krapte op de woningmarkt en een toenemende stroom aan toeristen. Dit heeft negatieven gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Westfriesland kan de regio Amsterdam helpen en voor een ontlasting van de druk zorgen. Om die bijdrage te kunnen leveren moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.

 • Je kunt goed wonen in Westfriesland

Goed wonen, werken en recreëren is cruciaal voor de economie van Westfriesland. Er is sprake van een fundamenteel ander beeld als slechts enkele jaren geleden. Wij zien in cijfers van de NVM dat er grote krapte ontstaat op de regionale woningmarkt. Deze trend gaat lijnrecht in tegen het Provinciaal beleid om woningbouw slechts beperkt mogelijk te maken in de regio. Dit heeft direct gevolgen voor het grote aantal groeiende en internationaliserende bedrijven in onze regio. Ze kunnen steeds moeilijker personeel vinden. Voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers, voor flexwerkers en voor studenten zijn geen of onvoldoende voorzieningen.

huisWerken vanuit huis

De toekomst is ook digitaal en dat betekent veel voor een kenniseconomie. De dienstensector is de grootste sector, een sector die minder gebonden is aan werklocaties. Een groot deel van de arbeidskrachten uit deze sector werkt al vanuit huis en zal dat in toenemende mate doen. Afstand speelt geen rol meer. Dat betekent dat wonen in de regio en werken voor een bedrijf bijvoorbeeld in de metropool Amsterdam een aantrekkelijke propositie wordt voor veel mensen die Amsterdam te druk en te duur vinden. Een trend die nu al merkbaar is.

Wij pleiten voor het actualiseren van en het verbreden van de visie op de trend naar de woningvraag. Daarbij zijn meer factoren in het geding dan alleen demografie of huidige (vervoers)bewegingen. Ondernemers zijn bezig een toekomstperspectief te realiseren, werken samen met overheden en maatschappelijke instellingen, de regio floreert en ontwikkelt in rap tempo. We werken aan een goed cultuuraanbod. De toeristische sector zet de regio op de kaart. Een goed woningaanbod is daarbij een randvoorwaarde en mag geen belemmering zijn.

 • Je kunt goed werken in Westfriesland

WFBedrijven zien door globalisering een trend ontstaan waarbij de markt enorm groeit en steeds dynamischer wordt. Er is groeiende vraag naar personeel en in alle sectoren ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet personeel aan steeds hogere eisen voldoen. De nadruk ligt steeds meer op innovatie, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De toekomst vraagt dus om een flexibele arbeidsmarkt en om opleidingsinstituten die snel reageren op trends en ontwikkelingen. In alle sectoren ontstaat krapte en zitten bedrijven te springen om goed opgeleid personeel.

De bestaande samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, gericht op bestaande vacaturevervulling, moeten met kracht worden voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Initiatieven als WerkBij, het Startersloket en de samenwerking met WerkSaam moeten worden voortgezet. Daarnaast is er behoefte aan een op innovatie gerichte samenwerking. Dat betekent het realiseren van een aanbod van hoger onderwijs in de regio: cross-overs tussen agro-food, business, techniek en design. De onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheden moeten hiervoor de handen ineen slaan. Daartoe zal ook een aanbod van studentenhuisvesting moeten worden gerealiseerd. 

 • Je bent snel in Westfriesland

snelWestfriesland is qua afstand voor de gemiddelde internationale toerist niet meer dan een buitenwijk van Amsterdam. De afstanden zijn beperkt en kunnen verder afnemen als wij meer investeren in openbaar vervoer, over de weg en zeker ook digitaal!

Noord-Zuid lijn

De regio biedt een oplossing voor de Metropoolregio Amsterdam, die uit zijn voegen barst. Infrastructuur en bereikbaarheid is één van de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken. De opwaardering van de A7 tot en met Hoorn, het intensiveren van de treinverbindingen met Amsterdam, het moet en kan allemaal gebeuren. In dat kader is het voorstel om de Noord-Zuid lijn, die in 2018 wordt geopend tot Amsterdam Noord, door te trekken naar Hoorn zeer serieus. Het gaat om het veranderen van de mind-set. Hoorn is slechts 35 kilometer verwijderd van het centrum van Amsterdam. In alle grote steden in Europa, in Parijs, in Londen ligt een fijnmazig metronet dat nog veel verder reikt! 

A23

Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de opwaardering van de N23 naar een A23, de snelweg van Alkmaar naar Zwolle. Een verbinding die niet alleen de regio beter ontsluit richting Duitsland, maar ook de Randstad enorm kan ontlasten. Het gaat onder andere om de grote hoeveelheid (vracht)verkeer vanuit de Agri-food sector die Holland boven Amsterdam rijk is. Dit verkeer gaat momenteel over Amsterdam en Utrecht en zorgt onnodig voor extra drukte in de Metropoolregio. Dit vraagstuk wordt nog nijpender nu ook Lelystad Airport verder zal worden ontwikkeld!

Digitale bereikbaarheid

digiGeen bedrijvigheid kan meer plaatsvinden zonder de digitale snelweg! Daarnaast speelt flexibel werken en thuiswerken een steeds grotere rol. Daarvoor is een goede breedbandverbinding van cruciaal belang. Met een goed breedbandnetwerk worden regio’s aantrekkelijk voor bedrijven en voor bewoners om zich te vestigen.

Wij roepen overheden op om met elkaar de krachten te bundelen om samen de onrendabele top af te dekken waar het gaat om witte gebieden. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van mantelbuizen en het investeren in een basis infrastructuur (backbone). De WBG werkt samen met gemeenten aan een inventarisatie van beschikbaar netwerk en hoe wij de concurrentie op de regionale breedband markt kunnen verbeteren. Wij nodige de Provincie en het Rijk uit om hierin te participeren.
 

Hoe kunt u in uw verkiezingsprogramma rekening houden met onze wensen?

 • Werk samen en stem beleid af met regiogemeenten en Holland boven Amsterdam.
 • Stimuleer woningbouw en zoek samenwerking met Amsterdam als het gaat om woningbouw en toerisme. Onze regio heeft de oplossing voor een vol Amsterdam.
 • Investeer in bereikbaarheid van de regio. Ook digitaal!
 • Stimuleer startende ondernemers en behoud het startersloket. Stimuleer in samenwerking met Amsterdam cross-overs tussen startups en regionale bedrijven
 • Gebruik de aanbestedingskracht van de gemeente om lokale bedrijvigheid te stimuleren.
 • Behoud en versterk de samenwerking vanuit de Regionaal Economische Agenda.
 • Stimuleer de ontwikkeling en behoud van talent in de regio i.s.m. bedrijven.
 • Faciliteer als gemeente de interactie tussen ondernemers en onderwijsinstellingen door stageplaatsen, en investeer samen met ondernemers in startuphubs.
 • Faciliteer contacten tussen werkzoekenden en bedrijven.
 • Faciliteer ondernemersfondsen in overleg met de ondernemers!